Home » News » View News
AP - All News

AP-Sports Pronunciation Guide L-S

Font size

Posted: Dec 2, 2013 10:00 AM

Updated: Dec 3, 2013 6:31 AM

L

Clem Labine -- luh-BYN'

Bernard Lagat -- luh-GAHT'

Brooks Laich -- layk

Patrick Lalime -- lah-LEEM'

Caroline Lalive -- luh-LEEV'

L'Alpe d'Huez -- lahlp doo-EHZ'

Lou Lamoriello -- lam-uh-RIHL'-oh

Maciej Lampe -- MAH'-chik LAHM'-pay

Bernhard Langer -- LAHN'-gur

Georges Laraque -- zhorj luh-RAHK'

Igor Larionov -- lahr-ee-AH'-nawf

Jim Larranaga -- lehr-uh-NAY'-guh

Guillaume Latendresse -- gee-OHM' lah-TEHN'-drehs

James Laurinaitis -- lohr-eh-NY'-tihs

Peter Laviolette -- lah-vee-uh-LET'

Acie Law -- AY'-see

Jaques Lazier -- lah-SEER'

Stephen Leaney -- LAY'-nee

Vincent Lecavalier -- leh-kav-ihl-YAY'

Pascal Leclaire -- luh-KLAYR'

Matthew LeCroy -- LEE'-kroy

Ricky Ledee -- leh-DAY'

Hyung-taik Lee -- yung-tyk

Manny Legace -- LEH'-guh-see

Jens Lehmann -- yehns LAY'-mihn

Tom Lehman -- LAY'-muhn

Kari Lehtonen -- LAY'-tih-nehn

James Leija -- LAY'-ah

Matt Leinart -- LY'-nurt

Ville Leino -- IHL'-ee LAY'-noh

Levi Leipheimer -- LEE'-vy LYP'-hy-mur

Craig Leipold -- LEE'-uh-pohld

Marc Leishman -- LEESH'-muhn

Dave Leitao -- LAY'-toh

Tod Leiweke -- tahd lih-WIHK'-ee

Linas Lekavicius -- LIHN'-uhs lek-AV'-ih-shus

Jacques Lemaire -- zhahk leh-MEHR'

Mario Lemieux -- leh-MYOO'

Voshon Lenard -- vuh-SHAHN'

Kawhi Leonard -- kah-WEYE'

L'Equipe -- leh-KEEP'

Curtis Leskanic -- les-KAH'-nik

Chris Levesque -- leh-VEK'

Thomas Levet -- leh-VAY'

Wayne Levi -- LEH'-vee

Marv Levy -- LEE'-vee

Spencer Levin -- leh-VEEN'

Al Levine -- leh-VYN'

Sekou Lewis -- SAY'-koo

Jim Leyland -- LEE'-lind

Jason Lezak -- LEE'-zak

Frank Lickliter -- LIHK'-ly-tur

Brad Lidge -- lihj

Cory Lidle -- LY'-dul

Jon Lieber -- LEE'-bur

Mike Lieberthal -- LEE'-bur-thawl

Bruce Lietzke -- LIT'-skee

Ted Ligety -- LIHG'-eh-tee

Kerry Ligtenberg -- LY'-tehn-burg

William Ligue -- lih-GWEE'

Elena Likhovtseva -- leek-HOHF'-seh-vah

Siew-ai Lim -- see-yoo-eye lihm

Jose Lima -- LEE'-mah

Tim Lincecum -- LIN'-zih-kuhm

Brittany Lincicome -- LIHN'-sih-kohm

Scott Linehan -- LIN'-uh-han

Francisco Liriano -- leer-ee-AH'-noh

Sergei Lishouk -- leesh-CHUK'

Nastia Liukin -- NAHS'-tee-uh LOO'-kihn

Liu Xiang -- lee-OO' SYANG

Liu Zige -- lyoo zeeg

Ivan Ljubicic -- ee-VAHN' LOO'-bih-chihk

Arne Ljungqvist -- LOONG'-kvist

Nuria Llagostera Vives -- NOO'-ree-ah yah-goh-STEHR'-ah BEE'-bez

Michael Llodra -- loh-DRAH'

Esteban Loaiza -- loh-EYE'-zuh

Ryan Lochte -- LAHK'-tee

Todd Lodwick -- LOHD'-wik

Kyle Lohse -- lohsh

Emilie Loit -- lwah

Loch Lomond -- lahk LOH'-mund

Peter Lonard -- LAH'-nurd

Javy Lopez -- HAH'-vee

J.P. Losman -- LAHS'-muhn

Shane Loux -- luks

Sonny Lubick -- LOO'-bihk

Larry Lucchino -- loo-KEE'-noh

Mirjana Lucic -- meer-YAH'-nah LOO'-cheech

Tyronn Lue -- tih-RAHN' loo

Hilary Lunke -- LUHN'-kee

Roberto Luongo -- loh-AHN'-goh

Joffrey Lupul -- LOO'-pul

Arie Luyendyk -- AHR'-ee LY'-ehn-dyk

Toni Lydman -- LID'-min

Evan Lysacek -- LY'-suh-chehk

M

Ken Macha -- MAH'-kuh

Doug MacLean -- mak-LAYN'

Corey Maggette -- muh-GET'-ee

Hunter Mahan -- MAY'-han

Ron Mahay -- MAY'-hay

Paul Maholm -- mah-HAH'-luhm

Rick Mahorn -- muh-HORN'

Phil Mahre -- mehr

Nicolas Mahut -- mah-HYOO'

Hermann Maier -- EHR'-mahn MY'-ur

Gary Majewski -- muh-JEHS'-kee

Tomasz Majewski -- TAH'-mihs muh-SHEHF'-skee

Manny Malhotra -- mal-HOH'-trah

Marek Malik -- MAYR'-ehk MAW'-lehk

Xavier Malisse -- ksah-vee-AY' mah-LEES'

Eric Mangini -- man-JEE'-nee

Mark Mangino -- man-JEE'-noh

Mankato -- man-KAY'-toh

Nigel Mansell -- MAN'-sihl

Matt Mantei -- MAN'-ty

Paul-Henri Mathieu -- awn-REE' mat-YOO'

Juan Marichal -- MEHR'-ih-shal

Nick Markakis -- mahr-KAY'-kihs

Jussi Markkanen -- YOO'-see MAHR'-kuh-nehn

Mike Maroth -- mah-RAHTH'

Jason Marquis -- mahr-KEE'

Andy Marte -- mahr-TAY'

Damaso Marte -- DAH'-muh-so MAHR'-tay

Alberto Martin -- mahr-TEEN'

Jacques Martin -- mahr-TAN'

Radek Martinek -- mahr-TEE'-nek

Daisuke Maruyama -- DYS'-kay mahr-oo-YAH'-mah

Shigeki Maruyama -- shih-GEH'-kee mahr-oo-YAH'-muh

Nicolas Massu -- mah-SOO'

Darin Mastroianni -- mas-troy-AHN'-ee

Paul-Henri Mathieu -- awn-REE mat-YOO'

Luis Matos -- MAH'-tohs

Hideki Matsui -- hih-DEK'-ee mat-SOO'-ee

Daisuke Matsuzaka -- DYS'-kay maht-soo-ZAH'-kah

Thad Matta -- MAH'-tuh

Bethanie Mattek -- MAT'-ihk

Ryan Mattheus -- MATH'-yooz

Catriona Matthew -- kah-TRIHN'-uh

Len Mattiace -- mah-TEES'

Amelie Mauresmo -- AM'-uh-lee maw-REHS'-moh

Kevin Mawae -- muh-WY'

Tina Maze -- MAH'-zuh

Luc Richard Mbah a Moute -- look rih-SHAHRD' EHM'-bah ah MOO'-tay

Trevor Mbakwe -- ihm-BAHK'-way

D.J. Mbenga -- muh-BENG'-guh

Kyle McAlarney -- MAK'-uh-lahr-nee

Keenan McCardell -- mih-kahr-DEHL'

Justin McCareins -- mih-KA'-rehnz

Angel McCoughtry -- mih-KAW'-tree

Antonio McDyess -- mihk-DYS'

Willis McGahee -- muh-GAY'-hee

Shug McGaughey -- shug muh-GAY'-hee

Rory McIlroy -- MAK'-ihl-roy

Mhairi McKay -- VAH'-ree muh-KY'

Aaron McKie -- mih-KEE'

Brian McNamee -- MAK'-nuh-mee

Gil Meche -- mesh

Anabel Medina Garrigues -- meh-DEE'-nah gah-REE'-gez

Medinah -- meh-DY'-nuh

Rocco Mediate -- MEE'-dee-ayt

Ruta Meilutyte -- MEHL'-yoo-tyt

Vitor Meira -- VEE'-tohr MEER'-uh

Sammy Mejia -- meh-HEE'-uh

Mark Melancon -- meh-LAN'-sehn

Adam Melhuse -- MEHL'-hyoos

Scott Mellanby -- MEL'-un-bee

Chellsie Memmel -- MEH'-mul

Frank Menechino -- mehn-eh-KEE'-noh

Pops Mensah-Bonsu -- PAHPS MEHN'-sah BAHN'-soo

Orlando Merced -- mur-SED'

Deriba Merga -- DEH'-ree-bah MAYR'-gah

Devin Mesoraco -- mehz-uh-RAH'-koh

Mark Messier -- MEH'-see-yay

Andrej Meszaros -- AHN'-dray meh-SAHR'-ohs

Methyltrienolone -- meth-ihl-try-EHN'-oh-lohn

Glen Metropolit -- meh-troh-PAHL'-it

Patricia Meunier-Lebouc -- moon-YAY' leh-BOOK'

Dan Miceli -- mih-SEL'-ee

Shaun Micheel -- mih-KEEL'

Doug Mientkiewicz -- mint-KAY'-vich

Antti Miettinen -- AHN'-tee MYEHT'-ih-nehn

Chris Mihm -- mim

Marie-Gayanay Mikaelian -- mah-REE' gay-yah-NAY' mih-KAY'-lee-ehn

Milan Michalek -- mih-HAH'-lehk

Joe Mihalich -- MEH'-ah-lihk

Quintin Mikell -- mih-KEHL'

Darko Milicic -- MIH'-lih-sihch

David Millar -- MIHL'-ur

Kevin Millar -- mih-LAHR'

Ivo Minar -- EE'-voh mih-NAHR'

Omar Minaya -- mih-NY'-yuh

Max Mirnyi -- MURN'-yee

Sergio Mitre -- MEE'-tray

Ai Miyazato -- EYE mee-yah-ZAH'-toh

Kristina Mladenovic -- mih-LAD'-ehn-oh-vich

Bob Moch -- mahk

Fredrik Modin -- moh-DEEN'

Tony Moeaki -- moh-ee-AH'-kee

Travis Moen -- MOH'-ehn

Nazr Mohammed -- NAH'-zee

Scott Moir -- MOY'-er

Paul Mokeski -- moh-KEHS'-kee

Alicia Molik -- MAHL'-ik

Yadier Molina -- YAH'-dee-eer moh-LEE'-nah

David Moncoutie -- mahn-KOO'-tee-ay

Gael Monfils -- GAH'-ehl mohn-FEES'

Monmouth -- MAHN'-muth

Agustin Montero -- aw-GUHS'-tin

Maya Moore -- MY'-uh

Mikki Moore -- MY'-kee

Corina Morariu -- mohr-AHR'-yoo

Guillermo Mota -- gee-EHR'-moh MOH'-tah

Donatas Motiejunas -- doh-NAH'-tahs moh-tee-YOO'-nus

John Mozeliak -- moh-ZAY'-lahk

Peter Mueller -- MYOO'-lur

Randy Mueller -- MYOO'-lur

Garbine Muguruza -- GAHR'-been-yuh MOO'-guh-roo-sah

Edward Mujica -- moo-HEE'-kuh

Edwin Mulitalo -- moo-lih-TAH'-loh

Gilles Muller -- zheel MUL'-ur

Dikembe Mutombo -- dih-KEHM'-bay moo-TAHM'-boh

Phil Myre -- meer

Anastasia Myskina -- ah-nah-stah-SEE'-yuh MIHS'-keen-uh

N

Li Na -- lee nah

Evgeni Nabokov -- nah-BAH'-kahv

Bostjan Nachbar -- BOHST'-jahn NAHK'-bahr

Rafael Nadal -- rah-fay-ehl nah-DAHL'

Jerry Nadeau -- NAY'-doo

Xavier Nady -- NAY'-dee

Bob Naegele -- NAY'-glee

Mirai Nagasu -- mih-RY' NAH'-guh-soo

Clint Nageotte -- nah-GAHT'

Ladislav Nagy -- NAYG'-ee

Eduardo Najera -- NAH'-hur-ah

David Nalbandian -- nal-BAN'-dee-uhn

Eric Namesnik -- nah-MEZ'-nik

John Navarre -- nah-VAHR'

Drew Neitzel -- NYT'-zihl

Nene -- nuh-NAY'

Mike Napoli -- NAP'-oh-lee

Ilie Nastase -- EE'-lee nah-STA'-see

Rasho Nesterovic -- RAH'-shoh neh-STEHR'-uh-vich

Liselotte Neumann -- LEE'-suh-laht NOY'-muhn

Dat Nguyen -- gwihn

Valeri Nichushkin -- val-EHR'-ee nih-CHOOSH'-kihn

Monica Niculescu -- nee-koo-LEHS'-koo

Scott Niedermayer -- NEE'-dur-my-ur

Jarkko Nieminen -- YAHR'-koh NEE'-mih-nin

Ville Nieminen -- VIHL'-ay NEE'-mih-nehn

Joe Nieuwendyk -- NOO'-in-dyk

Wil Nieves -- nee-EH'-vehs

Janne Niinimaa -- YAH'-nee NEE'-nuh-muh

Antero Niittymaki -- AN'-tur-oh nee-tee-MAH'-kee

Laynce Nix -- lans

Denzel, Robert Nkemdiche -- kihm-DEE'-chee

Joakim Noah -- joh-KEEM'

Roberto Nocentini -- noh-chehn-TEE'-nee

Gwladys Nocera -- GLAD'-ihs noh-SEHR'-uh

Andres Nocioni -- noh-chee-OH'-nee Petteri Nokelainen -- PEH'-tree noh-kuh-LAY'-nehn

Nerlens Noel -- NUR'-lehns noh-EHL'

Anna Nordqvist -- NORD'-kwist

Mika Noronen -- MEE'-kuh NOHR'-uh-nen

Fredrik Norrena -- NOHR'-eh-nuh

Jiri Novak -- YEER'-ee

Ivan Novoseltsev -- noh-vah-SEHLT'-sehv Jiri Novotny -- JUR'-ee nuh-VAHT'-nee

Dirk Nowitzki -- noh-VIHT'-skee

Stacey Nuveman -- NOO'-veh-men

O

Arron Oberholser -- OH'-bur-hohl-zur

Fabricio Oberto -- fah-BREE'-see-oh oh-BEHR'-toh

Lorena Ochoa -- lohr-AY'-nah oh-CHOH'-uh

Chad Ochocinco -- oh-choh-SINK'-oh

Ocoee, Florida -- oh-KOH'-ee

Koji Uehara -- oo-eh-hahr-ah

Geoff Ogilvy -- OH'-gihl-vee

Sean Ogirri -- uh-GEER'-ee

Adewale Ogunleye -- ahd-WAHL'-ee uh-GUHN'-lee-ay

Sadaharu Oh -- sah-dah-HAH'-roo

Ifeanyi Ohalete -- if-ee-AH'-nee oh-hah-LEH'-tay

Tomo Ohka -- TOH'-moh OH'-kah

Mattias Ohlund -- mah-TY'-uhs OH'-luhnd

Christine Ohuruogu -- oh-huh-ROH'-goo

Miguel Ojeda -- oh-HAY'-duh

Emeka Okafur -- eh-MEE'-kuh OH'-kuh-fohr

Chike Okeafor -- CHEE'-kay oh-KEE'-fohr

Amobi Okoye -- ah-MOH'-mee ah-KOY'-ay

Mehmet Okur -- meh-MET' oh-KOOR'

Hakeem Olajuwon -- ah-KEEM' ah-LAH'-zhoo-wahn

Jose Maria Olazabal -- oh-lah-THAH'-bul

Ed Olczyk -- OHL'-chuk

Tony Oliva -- oh-LEE'-vah

Miguel Olivo -- oh-LEE'-voh

Michael Olowokandi -- oh-lah-wah-KAN'-dee

Olympiakos -- oh-lihm-pee-AH'-kohs

Louis Oosthuizen -- WUHST'-hy-zen

Jose Oquendo -- oh-KEHN'-doh

Magglio Ordonez -- MAG'-lee-oh ohr-DOHN'-yez

Ed Orgeron -- OHR'-zhih-rahn

Eddie Oropesa -- ohr-uh-PAY'-suh

Louis Orr -- LOO'-ee

Vladimir Orszagh -- OHR'-sahg

Keith Osik -- OH'-sik

Cat Osterman -- AH'-stur-min

Antonio Osuna -- oh-SOO'-nuh

Roy Oswalt -- OHZ'-wahlt

Akinori Otsuka -- ah-kih-NOHR'-ee OHTS'-kuh

Melanie Oudin -- oo-DAN'

Maxime Ouellet -- wah-LET'

Michel Ouellet -- wah-LET'

Alex Ovechkin -- oh-VECH'-kin

Terrell Owens -- TEHR'-ehl

P

Zaza Pachulia -- pah-KOOL'-yuh

Max Pacioretty -- pahk-OHR'-eh-tee

Manny Pacquiao -- PAK'-ee-ow

Vicente Padilla -- vih-SEHN'-tay puh-DEE'-uh

Anja Paerson -- AHN'-yuh PEER'-sun

Leander Paes -- lee-AN'-dur payz

Nathan Paetsch -- paych

Angel Pagan -- pah-GAHN'

Daniel Paille -- PY'-ay

Rafael Palmeiro -- ra-fee-EHL' pahl-MEHR'-oh

Se Ri Pak -- suh ree PAHK

Panathinaikos -- pan-uh-thih-NY'-kohs

Jose Paniagua -- pah-nee-AH'-gwah

Tatiana Panova -- pah-NOH'-vah

Voula Papachristou -- VOO'-lah pah-pah-KHREE'-stoo

Jonathan Papelbon -- PAP'-ul-bahn

Fran Papasedero -- pah-pah-sah-DEHR'-oh

Manny Pacquiao -- PAK'-ee-ow

Zach Parise -- puh-REE'-see

Pauline Parmentier -- pahr-MEHN'-tee-ay

Mikaela Parmlid -- mih-KAY'-luh PARM'-lihd

Jesper Parnevik -- JEHS'-pur PAHR'-nek-vihk

Arantxa Parra Santonja -- ah-RAHN'-chah PAH'-rah sahn-TOHN'-hah

Bryan Pata -- PAT'-uh

Jerome Pathon -- PAY'-thahn

Danica Patrick -- DAN'-ih-kuh

Carl Pavano -- pah-VAH'-noh

Corey Pavin -- PAY'-vin

Anastasia Pavlyuchenkova -- pahv-lee-oo-chehn-KOH'-vuh

Jon Peattie -- PET'-ee

Jake Peavy -- PEE'-vee

Michael Peca -- PEK'-uh

Claudia Pechstein -- PEH'-shtyn

Steve Pederson -- PEE'-dur-sehn

Dustin Pedroia -- peh-DROY'-uh

Shahar Peer -- SHAH'-hahr PAY'-ur

Aaron Peirsol -- PEER'-sahl

Gwendal Peizerat -- PEH'-zeh-rah

Nikola Pekovic -- nee-KOH'-luh PEHK'-oh-vich

Lee Pelekoudas -- pel-eh-KOO'-dihs Tony Pena -- PAYN'-yuh

Victor Hugo Pena -- PAYN'-yuh

Wily Mo Pena -- WIL'-ee

Peng Shuai -- puhng shweye

Romone Penny -- ruh-MOHN'

Tatiana Perebiynis -- pehr-eh-BEE'-nihs

Oscar Pereiro -- peh-REHR'-oh

Neifi Perez -- NAY'-fee

Alexander Perezhogin -- pehr-ih-ZHOH'-gihn

Sam Perlozzo -- pur-LAH'-zoh

Yanic Perrault -- YAH'-neek pehr-OH'

Ryan Perrilloux -- PEHR'-ih-loo

Nicole Perrot -- pehr-AHT'

Alessandro Petacchi -- peh-TAH'-kee

Ben Petrick -- PEE'-trik

Bobby Petrino -- peh-TREE'-noh

Nadia Petrova -- NAH'-dee-uh peh-TROH'-vah

Drazen Petrovic -- DRAH'-zehn PEH'-troh-vihch

Ronald Petrovicky -- peh-troh-VITS'-kee

Suzann Pettersen -- PEHT'-ur-suhn

Carl Pettersson -- PEET'-ur-suhn

Andy Pettitte -- PET'-iht

Dion Phaneuf -- DEE'-ahn fan-OOF'

Mark Philippoussis -- fihl-ih-POO'-sihs

Phonak -- FOH'-nak

Felix Pie -- PEE'-ay

A.J. Pierzynski -- peer-ZIN'-skee

Mickael Pietrus -- pee-AY'-troos

Camille Pin -- PAN Lafitt Pincay -- lah-FEET' pihn-KY'

Joel Pineiro -- joh-EHL' pihn-YEHR'-oh

Scott Pioli -- pee-OHL'-ee

Nelson Piquet -- PEE'-kay

Tszvetana Pironkova -- sveh-TAH'-nuh pih-RAHN'-koh-vah

Oscar Pistorius -- pihs-TOHR'-ee-uhs

Joni Pitkanen -- YAH'-nee PIT'-kuh-nen

Kevin Pittsnogle -- PITZ'-nah-guhl

Tomas Plekanec -- pleh-KAH'-nehch

Owen Pochman -- PAHK'-man

Pavel Podkolzine -- pahd-KOHL'-zeen

Scott Podsednik -- puh-SEHD'-nihk

Don Poier -- POY'-ur

Troy Polamalu -- poh-luh-MAH'-loo

Cliff Politte -- poh-LEET'

Abe Pollin -- POH'-lihn

Jason Pominville -- PAHM'-in-vihl

Alexei Ponikarovsky -- pah-nih-kah-RAHF'-skee

Sidney Ponson -- pahn-SOHN'

Scott Podsednik -- puh-SEHD'-nihk

Adam Podlesh -- POHD'-lehsh

Placido Polanco -- PLAH'-sih-doh poh-LAHN'-koh

Paul Posluszny -- pahs-LUHS'-nee

Marc Potvin -- PAHT'-van

Brian Pothier -- PAH'-tee-yuhr

Tom Poti -- POH'-tee

Asafa Powell -- ah-SAH'-fah

Filipo Pozzato -- fih-LEE'-poh poht-ZAH'-toh

Martin Prado -- mahr-TEEN' PRAH'-doh

Stacy Prammanasuh -- prah-mah-nah-SOOD'

Tom Preissing -- PRY'-sing

Keith Primeau -- PREE'-moh

Jelena Procopkucka -- yeh-LAY'-nuh proh-kuh-PYOOK'-uh

Petr Prucha -- PROO'-kuh

Alex Prugh -- proo

Martin Prusek -- PROO'-sehk

Mariano Puerta -- PWEHR'-tuh

Yasiel Puig -- yah-SEEL' pweeg

Albert Pujols -- POO'-hohls

Pyeongchang -- pyahng-chang

Q, R

Joel Quenneville -- KWEN'-vihl

Sam Querrey -- KWEER'-ee

Ruben Quevedo -- keh-VAY'-doh

Qiu Bo -- chow boh

Casey Rabach -- RAY'-bahk

Ivan Radenovic -- EE'-vahn rah-DEH'-noh-vihch

Branko Radivojevic -- rad-uh-VOY'-ih-vihch

Vladimir Radmanovic -- rad-MAH'-nah-vihch

Agnieszka Radwanska -- ahg-nee-ESH'-kuh rahd-VAHN'-skuh

Dave Ragone -- ruh-GOHN'

Daron Rahlves -- rawlvz

Hasim Rahman -- hah-SEEM' RAHK'-mahn

Kimi Raikkonen -- KEE'-mee RAY'-koh-nehn

Aly Raisman -- AL'-ee RAYS'-mihn

Derek Raivio -- RA'-vee-oh

Rob Ramage -- RAM'-aj

Aramis Ramirez -- ah-RAH'-mis

Vivek Ranadive -- VIHV'-ehk rah-nah-DEE'-vay

Dally Randriantefy -- DAL'-ee rahn-dree-ahn-TEH'-fee

Michael Rasmussen -- RAS'-muhs-ehn

Mike Rathje -- RATH'-jee

Tim Rattay -- rah-TAY'

Jon Rauch -- rowsh

Virginie Razzano -- vur-ZHEE'-nee rad-ZAH'-noh

Montae Reagor -- MAHN'-tay RAY'-gur

Real Madrid -- ray-AL' mah-DRIHD'

Chez Reavie -- chehz REE'-vee

Billy Reay -- ray

Mark Recchi -- REH'-kee

J.J. Redick -- RED'-ik

Clay Regazzoni -- reh-guh-ZOH'-nee

Richie Regehr -- reh-GEER'

Darcy Regier -- rih-GEER'

Earl "Dutch" Reibel -- RY'-buhl

Steven Reinprecht -- RYN'-prekt

Brian Reith -- reeth

Chris Reitsma -- REETS'-mah

Erik Reitz --reetz

Mike Repole -- reh-POH'-lee

Darrelle Revis -- dah-REHL' REE'-vihs

Jose Reyes -- RAY'-uhs

Dominic Rhodes -- dahm-ihn-EEK'

Mike Ribeiro -- rih-BEHR'-oh

J.P. Ricciardi -- rih-CHAHR'-dee

Riccardo Ricco -- REE'-koh

Micheal Ray Richardson -- MY'-kul

John Riedling -- REED'-ling

Maria Riesch -- reesh

Antoine Rigaudeau -- AN'-twan RIG'-uh-doh

Bjarne Riis -- BYAHRN'-eh REES

Juan Rincon -- rihn-KOHN'

Pekka Rinne -- PEH'-kuh RIH'-nuh

David Riske -- RIHS'-kee

Craig Rivet -- rih-VAY'

Stephane Robidas -- ROH'-bih-dah

Tommy Robredo -- roh-BRAY'-doh

Christophe Rochus -- kree-STOHF' ROH'-kuhs

Olivier Rochus -- oh-LIHV'-yay ROH'-kus

Jacquizz Rodgers -- ja-KWIZ'

Ivan Rodriguez -- ee-VAHN' rahd-REE'-gehz

Maels Rodriguez -- lMY'-ayls rahd-REE'-gehz

Jeremy Roenick -- ROH'-nihk

Ben Roethlisberger -- RAWTH'-lihs-bur-gur

Jacques Rogge -- zhahk ROH'-geh

Rajon Rondo -- RAH'-zhahn RAHN'-doh

Rodgers Rop -- rahp

Ron Rothstein -- RAHTH'-steen

Jon Rauch -- rowsh

Mike Rozier -- roh-ZEER'

Michal Rozsival -- ROH'-suh-vahl

Jose Luis Rubiera -- roo-bee-EHR'-uh

Steve Rucchin -- ROO'-chin

Kirk Rueter -- REE'-tur

Jarkko Ruutu -- YAHR'-koh ROO'-too

Tuomo Ruuttu -- too-OH'-moh ROO'-too

Ray Rychleski -- rich-LES'-kee

Asahi Ryokuken -- ah-sah-HEE' ROH'-kehn

Hyun-Jin Ryu -- hee-YUHN'-jihn YOO

So Yeon Ryu -- soh yahn yoo

Marc Rzepczynski -- zep-CHIN'-skee

S

Kirk Saarloos -- SAHR'-loss

Lou Saban -- SAY'-bin

Nick Saban -- SAY'-bin

CC Sabathia -- suh-BATH'-ee-uh

Brian Sabean -- SAY'-bee-in

Dany Sabourin -- SAB'-uh-rin

Alicia Sacramone -- sak-rah-MOH'-nee

Olmedo Saenz -- ohl-MAY'-doh synz

Marat Safin -- mah-RAHT' SAF'-in

Dinara Safina -- din-NAH'-ruh sah-FEE'-nah

Kim Saiki -- SY'-kee

Takashi Saito -- tah-KAH'-shee SY'-toh

Joe Salave'a -- sal-uh-VAY'-yah

Ruslan Salei -- ROO'-slahn suh-LAY'

Sami Salo -- SAL'-oh

Jarrod Saltalamacchia -- sahl-tah-lah-MAH'-kee-ah

Jeff Samardzija -- suh-MAHR'-juh

Asante Samuel -- ah-SAHN'-tay

Mikael Samuelsson -- MY'-kul

Alex Sanabia -- sah-NAH'-bee-ah

Anibal Sanchez -- AH'-nih-bahl

Johan Santana -- YOH'-hahn

Oleg Saprykin -- sah-PREE'-kin

Dave Sarachan -- SAR'-ah-kehn

Cory Sarich -- SAHR'-ihch

Kazuhiro Sasaki -- kaz-oo-HEER'-oh

Carlos Sastre -- SAHS'-treh

Miroslav Satan -- MEER'-oh-slahv shah-TAN'

Glen Sather -- SAY'-thur

Cyril Saulnier -- SAWL'-nee-eh

Denis Savard -- suh-VARD'

Paolo Savoldelli -- POW'-loh sahv-oh-DEHL'-ee

Bo Scaife -- skayf

Brian Scalabrine -- skah-lah-BREE'-nee

Sjeng Schalken -- SHEHNG SHAHL'-kehn

Shira Scheindlin -- SHYND'-lihn

Bo Schembechler -- SHEM'-bek-lur

Luke Schenscher -- SHEN'-shur

Max Scherzer -- SHUR'-zur

Greg Schiano -- shee-AHN'-oh

Francesca Schiavone -- fran-CHES'-kuh skee-ah-VOH'-nay

Marlies Schild -- mahr-LEES' shild

Patty Schnyder -- SHNEE'-dur

Scott Schoeneweis -- SHOHN'-wys

Turk Schonert -- SHOH'-nurt

Marty Schottenheimer -- SHAHT'-en-hy-mur

Julia Schruff -- YOO'-lee-ah SHROOF

John Schuerholz -- SHUR'-holts

Rainer Schuettler -- RAY'-nur SHUT'-lur

Michael Schumacher -- SHOO'-mah-kur

Stefan Schumacher -- SHOO'-mah-kur

Nick Schuyler -- SKY'-lur

Mike Scioscia -- SOH'-shuh

Marco Scutaro -- SKOO'-tah-roh

Junior Seau -- SAY'-ow

Tim Seder -- SEE'-dur

Daniel Sedin -- seh-DEEN'

Thabo Sefolosha -- sehf-ah-LOH'-shuh

Dennis Seidenberg -- SY'-den-burg

Teemu Selanne -- TAY'-moo suh-LAH'-nay

Aaron Sele -- SEE'-lee

Bud Selig -- SEE'-lihg

Alexander Semin -- SEHM'-ihn

Jae Seo -- jay soh

Hee Kyung Seo -- soh

Guilia Sergas -- JOOL'-ee-ah SEER'-gahs

Magui Serna -- MOW'-ee SEHR'-nah

Oriol Servia -- sehr-VEE'-uh

William Settina -- seh-TEE'-nuh

Rich Seubert -- SEE'-burt

Scott Shanle -- SHAN'-lee

Eric Shanteau -- SHAN'-toh

Maria Sharapova -- shah-rah-POH'-vah

Jiyai Shin -- jee-yeye shin

Tsuyoshi Shinjo -- soo-YOH'-shee SHIN'-joh

Mark Shapiro -- shuh-PY'-roh

Lito Sheppard -- LEE'-toh

Ray Shero -- SHEER'-oh

Ji-Yai Shin -- jee-eye shin

Kelly Shoppach -- SHAHP'-ihk

Jay Sigel -- SIH'-gihl

Anton Sikharulidze -- sih-kahr-OOL'-ihd-zeh

Filippo Simeoni -- fih-LEE'-poh sih-mee-OH'-nee

Gilles Simon -- zheel see-MOHN'

Davide Simoncelli -- DAH'-vee-day see-mohn-CHEL'-ee

Jason Simontacchi -- sy-muhn-TAH'-chee

Joey Sindelar -- SIN'-deh-lahr

Jeev Milkha Singh -- JEEV MIHL'-kuh SING

Vijay Singh -- VEE'-jay sing

Karin Sjodin -- KAHR'-ihn shoh-DEEN' Raemon Sluiter -- RAY'-mohn SHLEW'-tur

Jeff Sluman -- SLOO'-mihn

Irina Slutskaya -- sloot-SKY'-yah

DeMaurice Smith -- dih-MOHR'-ihs

Musa Smith -- MYOO'-sah

Ryan Smyth -- smith

Brandt Snedeker -- SNEH'-deh-kur

David Soares -- SOHRZ

Vladimir Sobotka -- vlah-DIH'-meer soh-BAHT'-kah

Sochi -- SAH'-chee

Robin Soderling -- SAH'-dur-ling

Frank Solich -- SOH'-lich

Alec Solis -- soh-LEES'

Darius Songaila -- sahn-GY'-luh

Rebecca Soni -- SOH'-nee

Andy Sonnanstine -- SAHN'-ihn-styn

Alfonso Soriano -- al-FAHN'-soh sohr'-ee-AH'-noh

Robert Sorlie -- ROH'-bert SOHR'-lee

Sheldon Souray -- SOO'-ray

Vince Spadea -- SPAY'-dee-ah

Steve Spagnuolo -- spag-NOH'-loh

Graham Spanier -- SPAN'-yer

Tony Sparano -- spah-RAH'-noh

Chris Speier -- SPY'-ur

Justin Speier -- SPY'-ur

Marreese Speights -- muh-REES' SPAYTS

Levale Speigner -- SPY'-nur

Jordan Speith -- speeth

Scott Spezio -- SPEE'-zee-oh

Jason Spezza -- SPET'-suh

Ryan Spilborghs -- SPIHL'-borgs

Irina Spirlea -- ihr-EE'-nah spur-LAY'-ah

Karolina Sprem -- ka-roh-LEEN'-uh shprehm

Latrell Sprewell -- SPREE'-wel

Katarina Srebotnik -- zree-BAHT'-nihk

Paradorn Srichaphan -- PEHR'-uh-dorn SREE'-shah-pan

Matt Stajan -- STAY'-juhn

Rastislav Stana -- STAH'-nah

Potito Starace -- poh-TEE'-toh stah-RAH'-chay Paul Stastny -- STAS'-nee

Resi Stiegler -- RAY'-zee STEEG'-lur

Lee Stempniak -- STEMP'-nee-ak

Dernell Stenson -- dur-NEL'

Tobias Stephan -- toh-BY'-uhs STEH'-fahn

Gene Steratore -- STEHR'-ah-tohr

Michael Stich -- shteek

Gary St. Jean -- saynt jeen

Martin St. Louis -- mar-TAN' san loo-EE'

Peja Stojakovic -- PAY'-zhah stoy-AH'-koh-vich

Sam Stosur -- STOH'-sur

Amare Stoudamire -- uh-MAHR'-ay STOW'-duh-my-ur

Salim Stoudamire -- sah-LEEM'

Michael Strahan -- STRAY'-han

Mark Streit -- stryt

David Stremme -- STREH'-mee

Ryan Succop -- suh-KUHP'

Radoslav Suchy -- SOO'-chee

Ndamukong Suh -- ehn-DAHM'-uh-kehn SOO

Pia Sundhage -- PEE'-uh soond-HAHG'-duh

Mats Sundin -- suhn-DEEN'

Sun Tiantian -- tee-EHN'-tee-EHN'

Seon Hwa Lee -- suhn wah lee

Jeff Suppan -- SOO'-pahn Tomas Surovy -- sur-OH'-vee

Ichiro Suzuki -- EE'-cheer-oh soo-ZOO'-kee

Marek Svatos -- SVAH'-tohs

Dale Sveum -- swaym

Stromile Swift -- STROH'-myl

B.J. Symons -- SIM'-inz

Karen Cunagin Sypher -- KOON'-ah-gen SY'-fur

Wally Szczerbiak -- ZUR'-bee-ak

Topics: Sports Pronunciation Guide L-S

KRGV is Social